Έκθεση 2013

Η έκθεση του 2013 περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων για την τετραετία 2010-2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Από το σύνολο των 2162 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 2150, καθώς το 2013 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 12 νέα σημεία. Τα νέα σημεία για το 2013 δεν αξιολογήθηκαν, καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η οδηγία. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων είναι σε χαμηλά επίπεδα και ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας».  Για τα 2150 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 2016 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα 2014 σε παράκτια.
  • 111 σημεία χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων τα 4 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα 107 σε παράκτια.
  • 18 σημεία κολυμβητικά ύδατα χαρακτηρίζονται ως «επαρκούς ποιότητας», τα οποία βρίσκονται σε παράκτια ύδατα.
  • 5 σημεία ως «ανεπαρκούς ποιότητας», τα οποία βρίσκονται σε παράκτια ύδατα.

Έκθεση 2013

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal