Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: Πέραμα

Όνομα Ακτής: Πέραμα
Κωδικός Ταυτότητας: GRBW069231072
Δήμος Μεγαρέων
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΤΤΙΚΗΣ
Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.

Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής

Η παραλία Περάματος Μεγάρων ανήκει στα δυτικά παράλια του Κόλπου Ελευσίνας. Πιο συγκεκριμένα, καταλαμβάνει το παράλιο τμήμα που αναπτύσσεται βορειοανατολικά του Όρμου Βουρκάδι (ή Βουρκάρι) έχοντας νοτιοανατολικό προσανατολισμό.

Η κολυμβητική ακτή αποτελεί τμήμα ανοιχτού κόλπου, μήκους 600 μέτρων. Η παραλία έχει μήκος 450 μέτρα και πλάτος που κυμαίνεται από 5 έως 10 μέτρα. Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη, αφού για την πλήρωση του χερσαίου τμήματός της γίνεται μεταφορά χονδρόκοκκου σκυρώδους υλικού. Κατά συνέπεια, το χερσαίο τμήμα της ακτής καλύπτεται από σκυρώδες υλικό, ενώ παρουσιάζει σποραδική ψηλή βλάστηση αποτελούμενη από αλμυρίκια. Ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδης και έχει ήπια κλίση, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων απαντάται σε αποστάσεις της τάξης των 70 μέτρων από την ακτή. Επιπρόσθετα, στον πυθμένα απαντώνται λειμώνες μακροφυκών και θαλάσσιων αγγειόσπερμων μεγάλης πυκνότητας ακόμα και σε μικρά βάθη. Τέλος, τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα έχουν κανονικό βάθος.

Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και ως εκ τούτου στερείται των ανάλογων υποδομών. Η ακτή χρησιμοποιείται για κολύμβηση με το μέγιστο αριθμό λουομένων να εκτιμάται σε 150 άτομα. Σημειώνεται πως στην ακτή δεν επιτρέπεται η παρουσία κατοικίδιων ζώων. Όπως προαναφέρθηκε, στο κεντρικό τμήμα της ακτής εντοπίζεται ξύλινος προβλήτας στον οποίο αγκυροβολούν μικρά σκάφη, ενώ στο βορειοανατολικό άκρο λειτουργεί το Πορθμείο Περάματος Μεγάρων. Η περιοχή είναι προσβάσιμη οδικώς αποκλειστικά με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

Η άμεση περιοχή γύρω από την παραλία καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από αυτοφυή βλάστηση. Ακόμα, παρατηρείται περιορισμένη αστική δόμηση, αφού εντοπίζεται μικρός αριθμός μόνιμων και παραθεριστικών οικιών. Επιπλέον, στην περιοχή λειτουργούν υδατοκαλλιέργειες (παραγωγή μυδιών), όπως επίσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων.

Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής

Η ευρύτερη περιοχή είναι στο μεγαλύτερο μέρος της αγροτική, διότι καλύπτεται από αρόσιμες εκτάσεις και μόνιμες καλλιέργειες, όπως αμπελώνες και οπωρώνες. Επιπλέον σημαντικό τμήμα του εδάφους έχει βιομηχανική χρήση.Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί

Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR06), στην Λεκάνη Απορροής Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Δυτικός Κόλπος Ελευσίνας (GR0626C0006N)», του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως ελλιπής, με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, που πραγματοποιήθηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης (αρ.οικ. 391/21.04.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1004)). Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός εποπτικής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Πέραμα αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 2000 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων ετών.


Σημείο παρακολούθησης 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GRBW069231072101.

Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 404mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 170,6mm και 0,1mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Μεγάρων, έτη 1966-1988). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοδυτική, ακολουθούμενη από νότια και βόρεια με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1975-1991). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 25oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι της τάξης των 31oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1975-1990).

Η ακτή λόγω προσανατολισμού και μορφολογίας είναι προστατευμένη έναντι των επικρατέστερων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Κατά συνέπεια, σπάνια αναμένεται εμφάνιση αξιόλογου κυματισμού επί της ακτής. Η στάθμη της θάλασσας δε μεταβάλλεται σημαντικά λόγω παλίρροιας, ενώ δεν παρατηρούνται ισχυρά ρεύματα στην περιοχή.

Πιέσεις

Υγρά απόβλητα

Η οικιστική περιοχή που βρίσκεται ανάντη της ακτής δε διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται στο σύνολό της μέσω ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης. Αν και η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή εισροής μικροβιακού φορτίου στη θάλασσα, λόγω της μικρής έκτασης του οικισμού, η πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων εκτιμάται ως ιδιαίτερα περιορισμένη.

Στην άμεση περιοχή της ακτής εντοπίστηκε βιομηχανική μονάδα που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αποθήκευσης καυσίμων. Με την προϋπόθεση τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων δεν αναμένεται επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων από την παρουσία της βιομηχανικής μονάδας.

Ιχθυοκαλλιέργειες

Στην περιοχή εντοπίζεται μονάδα υδατοκαλλιέργειας παραγωγής μυδιών με τη μέθοδο πλωτών συστημάτων. Τα εν λόγω συστήματα εν γένει έχουν μικρή δυναμικότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλαμβάνουν έκταση 15 στρεμμάτων με την ετήσια παραγωγή να εκτιμάται σε 65 τόνους. Τα πλωτά συστήματα μυδοκαλλιεργειών λειτουργούν σε βάθη μεγαλύτερα των 8 μέτρων και βρίσκονται στα ανοιχτά της ακτής κολύμβησης. Η συγκεκριμένη υδατοκαλλιέργεια αποτελεί μια μη εντατική μορφή καλλιέργειας και κυρίως επιφέρει αύξηση του οργανικού φορτίου στο θαλάσσιο πυθμένα.

Λιμάνια/Μαρίνες

Στο βορειοανατολικό άκρο της ακτής και σε μικρή απόσταση από την περιοχή κολύμβησης λειτουργεί το Πορθμείο Περάματος Μεγάρων. Οι απορρίψεις των σκαφών που προσεγγίζουν την παραλία και περιλαμβάνουν αστικά απόβλητα και απορρίμματα, καθώς επίσης και η πιθανή διαρροή πετρελαίου από σκάφη με ελλιπή συντήρηση αποτελούν δυνητικές πηγές ρύπανσης.

Λοιπές πηγές

Στην ακτή αγκυροβολεί πλήθος ιδιωτικών σκαφών, πρωτίστως αλιευτικών. Ο αυξημένος αριθμός των καϊκιών που επισκέπτεται την ακτή αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης των υδάτων μέσω των απορρίψεων από τα σκάφη καθώς και μέσω πιθανών διαρροών από σκάφη με ελλιπή συντήρηση.

Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας, επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί) ή λαδιών. Κατά μήκος του χερσαίου τμήματος της ακτής εντοπίσθηκαν στερεά απορρίμματα, καθώς επίσης και σωροί νεκρών μακροφυκών και αγγειόσπερμων. Κατόπιν οπτικής παρατήρησης τα ύδατα κολύμβησης χαρακτηρίζονται θολά.

Ευτροφισμός

Η θέση της ακτής εντός του ημίκλειστου και αβαθούς κόλπου της Ελευσίνας συνεπάγεται περιορισμένο ρυθμό ανανέωσης των υδάτων με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την εμφάνιση του φαινομένου του ευτροφισμού. Επιπλέον, τα ύδατα κολύμβησης φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την απόρριψη ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλγών και ευνοούν την εξέλιξη ευτροφικών φαινομένων.

Οι παρατηρήσεις αυτές συνάδουν με τα αποτελέσματα από την επί τόπου επίσκεψη, κατά την οποία παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη μακροφυκών και χαμηλή διαύγεια των υδάτων κολύμβησης. Σημειώνεται πως η παράκτια περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας έχει χαρακτηρισθεί από το 1999 ως ευαίσθητη περιοχή με βάση την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ περί επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, ενώ τα παράκτια ύδατα του κόλπου της Ελευσίνας χαρακτηρίζονται από «πτωχή» οικολογική κατάσταση, βάσει του αρχικού χαρακτηρισμού που πραγματοποιήθηκε το 2008 από το ΕΛΚΕΘΕ.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται υψηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και φυτοπλαγκτόν στην ακτή.

Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και επομένως δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων.

Μέτρα αντιμετώπισης

Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:

  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου

Σχετικά με τη λειτουργία του πορθμείου συνίσταται η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων των σκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρουσία της μονάδας μυδοκαλλιέργειας δε φαίνεται να έχει επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας της μονάδας τηρώντας τις προδιαγραφόμενες ωφέλιμες επιφάνειες εκτροφής και εφαρμόζοντας τα απαιτούμενα μέτρα διαχείρισης των αποβλήτων τους.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού σχετίζεται με τη λήψη μέτρων που έχουν κύριο στόχο τη μείωση των φορτίων θρεπτικών που απορρέουν στην ευρύτερη παράκτια περιοχή. Τα εν λόγω μέτρα σχετίζονται με την ανάγκη τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των βιομηχανικών μονάδων που διαθέτουν τα λύματά τους στον κόλπο της Ελευσίνας και πιο συγκεκριμένα αφορούν στην απαιτούμενη επεξεργασία και ποιότητα των προς διάθεση αποβλήτων. Επιπλέον, η επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.
Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης

Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκη, 19100, Μέγαρα
Τηλέφωνο: 22963-20100/11, 22963-20112/35
Fax: 22960-82374
www.megara.gr

dmegara@otenet.grΑρμόδια Κρατική Αρχή
ΥΠΑΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262, 2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
info.egy@prv.ypeka.gr
bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr

Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Υδάτων Αττικής
Μεσογείων 239, 15451 Αθήνα
Τηλέφωνο: : 210 3725706
Fax: 210 3725728
http://attiki.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
nero@attica.gr
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Αττικής
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθηνάς 2, 19200 Ελευσίνα
Τηλέφωνο: 2131601461
Fax:


Έκδοση Tαυτότητας Ημερομηνία Επόμενη αναθεώρηση
R3 Μάιος 2015 Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην ποιότητα των κολυμβητικών
υδάτων ή στο φυσικό περιβάλλονΧρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης: www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): www.e-per.gr
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ: http://www.patt.gov.gr/main/
Δήμος ΜΕΓΑΡΕΩΝ: www.megara.grΤο Πρόγραμμα «Ταυτότητες ακτών κολύμβησης» για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Για πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις κολυμβητικές ακτές της χώρας, υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και ανταλλαγή απόψεων επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.bathingwaterprofiles.gr

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal