Έκθεση 2015

Η έκθεση του 2015 περιλαμβάνει την αξιολόγηση  της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2015) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2012 – 2014), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Από το σύνολο των 1542 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1508, καθώς το 2015 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 34 νέα σημεία. Τα νέα σημεία για το 2015 δεν αξιολογήθηκαν, καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1508 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1499 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τα 2 βρίσκονται σε εσωτερικά ύδατα και τα 1497 σε παράκτια ύδατα.
  • 9 σημεία χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων και τα 9 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα.
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Έκθεση 2015

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal