Έκθεση 2014

Η έκθεση του 2014 περιλαμβάνει την αξιολόγηση  της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2014) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2011 – 2013), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ.

Από το σύνολο των 1540 σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1518, καθώς το 2014 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 22 νέα σημεία. Τα νέα σημεία για το 2014 δεν αξιολογήθηκαν, καθώς δεν έχει ληφθεί ο ελάχιστoς αριθμός δειγμάτων που ορίζει η Οδηγία. Παρόλα αυτά, από τα πρώτα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι συγκεντρώσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τηρώντας τα αντίστοιχα όρια εξαιρετικής ποιότητας. Για τα 1518 σημεία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • 1495 σημεία ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», εκ των οποίων τo 1 βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα και τα 1494 σε παράκτια.
  • 23 σημεία χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», εκ των οποίων το 1 βρίσκεται σε εσωτερικά ύδατα και τα 22 σε παράκτια.
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας».
  • Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Έκθεση 2014

Created by ROIKOS S.A. | Powered by Drupal